×

Change Language

FI

Tilasuunnittelu

Jokaisen työyhteisön perimmäinen tehtävä on tehdä tuottavaa työtä. Toimivan työympäristön tehtävä on toimia viihtyisänä ja kannustavana alustana, josta löytyy tilat yhteistyölle, tapaamisille, palautumiselle, luottamuksellisille keskusteluille ja yksilölliseen työhön keskittymiselle. 

Tilasuunnittelu ei siis ole pelkkää tuolin paikan määrittelyä, vaan toiminnallisuuden ja kokonaisuuden hahmottamista. Meidän tehtävämme on auttaa luomaan työpaikoille tarkoituksenmukaisia työtiloja, joissa yksilöllisen, tuloksellisen ja tehokkaan työn tekeminen olisi mahdollista. Joskus se voi olla yhteistila, jossa kaikki työskentelevät samassa tilassa sulassa sovussa. Joskus sen täytyy olla yhteistyötä tekevän työparin tai ryhmän yhteinen työtila, joka on kuitenkin rauhoitettu ympäröivästä äänimaailmasta. Mutta joskus tarvitaan yksilölliseen ja keskittymistä vaativaan työhön soveltuva häiriötön ja aivan oma työtila.

Akustiikkakonsultointi

Työtilan akustiikka

Avotoimistot ja joustavat työpisteet asettavat erityisiä haasteita tilan akustiikalle. Avotoimistojen suurimmista ongelmista on toisten ihmisten häiritsevä puhe ja siitä johtuvat keskittymisvaikeudet, jotka tutkimustulosten mukaan alentavat tuottavuutta, aiheuttavat stressioireita, lisäävät työn koettua kuormittuvuutta erityisesti keskittymistä vaativissa tehtävissä.
Puheääntä voidaan vaimentaa lisäämällä tilaan sermejä ja tilanjakajia, akustiikkalevyjä sekä peiteääntä. Työtilojen välistä äänieristystä voidaan parantaa ainoastaan rakentamalla työpisteiden väliin ääntä eristäviä väliseiniä.

Äänten vaimentaminen

Huoneakustiikan tarkoituksena on hallita äänen kulkua, heijastumista ja vaimenemista tilan sisällä. Ääni heijastuu kovasta pinnasta samalla tavalla kuin valo peilistä, aiheuttaen työtilaan hälyääniä. Työtilan hälyääniä voidaan rajoittaa ja vaimentaa lisäämällä tilaan pehmeitä ääntä vaimentavia materiaaleja. Äänen absorptio vaimentaa huonetilan sisällä liikkuvaa ääntä. Absorptio on pintamateriaalien ominaisuus, jota määrittelee äänenvaimennusluokka- eli absorptioluokka. Materiaalien ja ratkaisujen äänenvaimennus- eli absorptioluokat ovat A, B, C, D ja E standardin EN ISO 11654 mukaan. Mittaus suoritetaan taajuuksilla 200–5000 Hz. Luokan A tuotteilla on paras vaimennuskyky.

Äänen eristäminen

Eristys on tiiviiden rakenteiden ominaisuus ja äänieristys estää äänen kuulumista tilasta toiseen. Yleisin kahden tilan välissä sijaitseva ääntä eristävä rakenne on väliseinä eli puhutaan siis seinän materiaalin tai sen rakenteen äänieristysominaisuuksista. Äänenvoimakkuuden mittayksikkö on desibeli eli dB. Kun kuuntelemme arkielämän ääniä, sijoituu niiden äänenvoimakkuus kuulokynnyksen desibeliasteikolla 0 dB ja kipukynnyksen noin 120 - 130 dB välille. Ihmispuheen voimakkuus on keksimäärin noin 50 - 55 dB. Melurajana pidetään yleisesti 80 dB. Haasteelliseksi desibeleistä puhumisen tekee se, että desibeliasteikko on logaritminen eli desibeliarvoja ei voi suoraan laskea yhteen. Kun henkilö kokee äänenvoimakkuuden kaksinkertaistuvan, voimakkuus lisääntyy desibeliasteikolla 10 dB.  Kun taas väliseinä eristää kahden tilan välistä puheääntä 10 - 15 dB, henkilö kokee äänenvoimakkuuden laskevan alle puoleen.

Kun lähdemme suunnittelemaan tilaan sopivaa äänimaailmaa, on tärkeää ihan aluksi selventää edellä mainittuja ja monia muita akustiikan peruskäsitteitä.

Rahoitusratkaisut

Projektin rahoittamiseen on tarjolla useita nykyaikaisia ratkaisuja. Suosituin on leasing-rahoitus, jossa hankinnasta tehdään leasing-sopimus ja maksetaan hankinnasta kuukausivuokraa. 

Kiinteissä seinäratkaisuissa on käytetty myös kolmikantamallia, jossa suunnittelu toteutetaan yhdessä toimittajan, vuokralaisen ja kiinteistöyhtiön kanssa. Tässä mallissa rahoitus kanavoidaan kiinteistöyhtiön kautta, joka lisää hankinnan määräajaksi tilavuokraan vahvistaen näin suhdetta vuokralaiseen.

Kaikki rahoitusratkaisut edellyttävät positiivista rahoituspäätöstä.

Ota yhteyttä, autamme mielellämme!